PBI Administracja 4 Sp. z o.o. to przede wszystkim firma zajmująca się wprowadzaniem innowacyjnych technologicznie oraz społecznie rozwiązań. W wyniku długoletniej pracy został stworzony projekt „Innowacyjna aproksymacja środowiska technologicznego dla zrównoważonego rozwoju użytkownika”. Głównym celem wspomnianego projektu jest pokazanie jak wiele nowatorskich oraz niekonwencjonalnych rozwiązań może zostać połączone w całość. Takie połącznie i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na wytworzenie nowej jakości.
Prace nad realizacją projektu „Innowacyjna aproksymacja środowiska technologicznego dla zrównoważonego rozwoju użytkownika” rozpoczęły się w I kwartale 2012r.i trwają do chwili obecnej.

innowacyjna gospodarka


Stworzony zostanie obiekt użyteczności publicznej pod nazwą „Innowacyjna aproksymacja środowiska technicznego dla zrównoważonego rozwoju użytkownika” charakteryzujący się połączeniem wielu innowacyjnych technologii.
Zaprojektowane środowisko techniczne cechować będzie niezwykła dbałość o ekologię, poprzez zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest recycling wody szarej -  polegający na użyciu wody deszczowej do celów sanitarnych. Unikatowy model działania na skalę światową. Innym przykładem jest umieszczenie solarów próżniowych, w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Zastosowane zostaną najwydajniejsze, najbardziej ekologiczne systemy klimatyzacji i wentylacji.

Zaawansowana personalizacja środowiska technicznego ma zapewnić niespotykaną użyteczność systemu technicznego, a tym samym wzrost efektywności wykorzystania zasobów. Tak rozbudowany zespół technologii został także zaprojektowany z myślą o procesie integracji społecznej. Liczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, sprawią że nowoczesny architektonicznie obiekt będzie przyjazny i dostępny dla wszystkich użytkowników.

Dzięki nowatorskiemu i kompleksowemu systemowi ochrony środowiska  będą zmieniane wzorce postrzegania budynków użyteczności publicznej dotyczące ich energochłonności, generowanych odpadów i zużycia wody.
Inwestor projektu PBI Administracja 4 Sp. z o.o. od lat realizuje polityk
ę zrównoważonego rozwoju.
Priorytetem jest prowadzenie działalności zgodnie z kryteriami środowiskowymi i zasadami równości szans w zakresie zatrudnienia, a także budzenie świadomości lokalnej o ważnych kwestiach społecznych w tym zakresie.


Dbałość o nawyki proekologiczne na co dzień, w środowisku pracy jest podstawą do podejmowania długofalowych i odpowiedzialnych rozwiązań. Segregacja odpadów, używanie toreb ekologicznych, czy promowanie oszczędności papieru w warunkach administracji biurowej, stosowanie żarówek energooszczędnych i wysokiej klasy sprzętu biurowego w znacznym stopniu obniżającego zużycie energii, to tylko nieliczne przykłady realizowania wyznaczonych celów.

W  otoczeniu  Biura  Obsługi Klienta  i parkingu  zadbano  o zagospodarowanie terenu tak, by  znalazło  się  na  nim  jak  najwięcej  miejsca  na  pas  zieleni.  Zasadzenie  różnych  gatunków drzew  i kwiatów  na  działce ,  wykorzystanie  konstrukcji  budynku  jako filaru  dla  oplatającego  go  bluszczu ,  tworzy  niezwykle  komfortowe warunki  pracy  w zgodzie  z troską  o  naturę.  Takie rozwiązanie  jest  jednocześnie  wizualnym  wyrazem  realizowanych  celów  oraz  informacją  dla interesariuszy  o kierunku  prowadzonej  polityki.  Stanowi  także  promocję  proekologicznych  wzorców  wobec  lokalnej  społeczności,  a tym samym  idealnie  wpisuje  się  w  krajobraz  okolicy.